Sticla securizata sau geam de securitate de sticlă silico – calco – sodică securizat termic. Panou de sticlă în suprafaţa căruia se induc tensiuni de compresiune printr-un procedeu controlat de încălzire şi răcire, cu scopul de a-i da o rezistenţă mărită la tensiuni mecanice, termice şi caracteristici la fragmentare stabilite.

Avantaje

Securitate prin fragmentare

în caz de spargere a sticlei securizate se reduce mult riscul de rănire, deoarece se fragmentează în bucăţi mici, cu muchii netăioase

Rezistenţă sporită la tensiunile termice

sticla securizată prezintă o rezistenţă la tensiunile de origine termică mai mare decât cea a unei sticle recoapte obişnuită

Transparenţă

uşile din sticlă securizată permit luminarea culoarelor sau a suprafeţelor îndepărtate de planul faţadei.
Sticla securizată prezintă aceleaşi caracteristici spectrofotometrice ca şi produsul de bază, de aceeaşi grosime,înainte de a fi supus tratamentului termic (cu excepţia anumitor tipuri de sticlă cu peliculă specială semnalată “T” sau “II”)

Rezistenţă sporită la sarcini mecanice

sticla securizată asigură o rezistenţă la şocurişi la încovoiere de 4 ori mai mare decât cea a unei sticle recoapte de aceeaşi grosime

Pereţi cortină

panourile de sticle securizate care intră în componenţa elementelor de vitraj izolante (IG) şi asamblate cu ajutorul elementelor metalice, permit realizarea unor suprafeţe vitrate mari, reducând imaginea structurilor portante

Marcare

Geamul securizat conform standard SR EN 12150-1 se marchează permanent. Marcarea oferă următoarele informaţii:
• Numele sau marca producătorului;
• Numărul standardului european: EN 12150;

Sticla securizată poate fi

 • sablată sau mătuită cu acid (tensiunea maximă admisă poate fi diferită de cea a produsului netratat);
 • găurită şi/sau decupată (operaţiile se execută înainte de securizare);
 • peliculizată, cu o depunere de control solar, cu joasă emisivitate sau cu o depunere de autocurăţare;
 • stratificată;
 • asamblată în vitraje izolante;
 • emailată;
 • serigrafiată.
Sticla Securizata

Heat - Soak Test

Pentru a reduce riscul de spargere spontană a sticlei călite, datorită prezenţei critice de incorporări de sulfură de Nichel (NiS) în sticlă, se recomandă supunerea sticlei călite unui tratament termic suplimentar, denumit “Heat-Soak Test” (EN 14179).

Fiind distructiv, acest tratament, elimină cea mai mare parte a sticlei care prezintă risc, fără a putea însă, în condiţiile tehnice actuale, să le elimine în procent de 100%.

Riscul de spargere spontană este însă unul considerabil redus. Acest tratament este indicat în toate situaţiile în care stabilitatea lucrării, menţinerea închiderii sau acoperirii volumului şisiguranţa utilizatorului pot fi ameninţate de spargerea unui geam securizat.

TDC Glass poate securiza termic orice tip de sticlă, de la float clar până la cele mai noi tipuri de sticlă floatpeliculizatăşi sticlă ornament, cu grosimi diferite, de la 4 la 12 mm.

Limite dimensionale

TVG TDC Glass – sticlă semisecurizată

Informaţii generale

La fel ca sticla securizată, se induc tensiuni de compresiune în suprafaţa sticlei, printr-un procedeu de încălzire şi răcire controlat, cu scopul de a-i da o rezistenţă mărită la solicitări mecanice, termice şi caracteristici la spargere stabilite.

Vetro di sicurezza in vetro silico-sodico-calcico temperato. Lastra di vetro su cui si applicano tensioni di compressione attraverso un procedimento controllato di riscaldamento oppure di raffreddamento, per dare un alta resistenza alle tensioni meccaniche, termiche e caratteristiche di frammentazione determinate.

Vantaggi

Protezione attraverso frammentazione

Se il vetro temperato si rompe si riduce il rischio di lesioni, perché si frammenta in piccoli pezzi, con spigoli non taglienti

Alta resistenza a tensioni termiche

Il vetro temperato ha una più alta resistenza alle tensioni termiche che un vetro regolare

Trasparenza

Le porte in vetro temperato permettono l’illuminazione dei corridoi oppure delle superficie lontane dal piano della facciata.

Il vetro temperato ha le stesse caratteristiche spettrofotometriche di quelle del prodotto di base, lo stesso spessore prima di essere sottoposto al trattamento termico (tranne alcuni tipi di vetro con pellicola speciale “T” oppure “II”)

Alta resistenza a carichi meccanici

Il vetro temperato offre una resistenza agli urti e alla flessione 4 volte più alta di quella di un vetro ricotto dello stesso spessore

Facciate continue

I pannelli di vetro temperato delle vetrate isolanti (IG) e assemblati con elementi metallici permettono ampie superfici vetrati, riducendo l’immagine delle strutture portanti

Marcatura

Il vetro temperato conforme alla norma SR EN 12150-1 viene marcato permanentemente. La marcatura offre le seguenti informazioni:
• Il nome oppure la marca del produttore;
• Il numero della norma comunitaria: EN 12150.

Il vetro temperato può essere

 • sabbiato oppure opacizzato (la tensione massima ammessapuò essere diversa da quella del prodotto non trattato);
 • perforato e/o tagliato (le operazioni sono eseguite prima del trattamento);
 • rivestito, con controllo solare, con bassa emissività oppure con autopulizia;
 • stratificato;
 • assemblato in vetri isolanti;
 • smaltato;
 • serigrafato.
Sticla Securizata

Heat - Soak Test

Per ridurre il rischio di rottura spontanea del vetro temperato, a causa della presenza critica del solfuro di nichel (NiS) nel vetro, si raccomanda sottoporre il vetro ad un trattamento termico supplementare, chiamato “Heat-Soak Test” (EN 14179).

Perché è distruttivo, questo trattamento elimina la più parte del vetro a rischio, senza poter eliminarlo 100%, nelle condizioni tecniche attuali.

Il rischio di rottura spontanea è uno notevolmente ridotto. Questo trattamento è raccomandato in tutti i casi quando la stabilità del lavoro, il mantenimento della chiusura oppure la copertura del volume e la sicurezza dell’utente possono essere minacciate dalla rottura di un vetro temperato.

TDC Glass può temperare termicamente qualsiasi tipo di vetro, dal float chiaro fino ai più nuovi tipi di vetro float rivestito e vetro ornamento con vari spessori, da 4 a 12 mm.

Limiti dimensionali

Wärmegeschützte Silikat-Kalk-Natrium-Sicherheitsscheibe. Glaspaneel auf dessen Oberfläche Verdichtungsspannungen durch ein kontrolliertes Erwärmungs- und -Kühlungsverfahren herbeigeführt werden, zum Zweck ihr einen erhöhten mechanischen-,-thermischen- sowie vorgegebene Brucheigenschaften zu ermöglichen.

Vorteile

Bruchsicherheit durch Aufspalten

Im Fall des Zerbrechens des Sicherheitsglases wird die Verletzungsgefahr wesentlich gemindert, weil es sich in kleinen Stücken, mit nichtscharfen Kanten aufspaltet

Erhöhte Beständigkeit gegenüber den Wärmelasten

das Sicherheitsglas weist eine erhöhte Beständigkeit gegenüber Spannungen, Lasten thermischen Ursprungs, höher als bei herkömmlichen im Ofen wiedergehärtetem Glas

Durchsichtigkeit

die Türen aus Sicherheitsglas ermöglichen die Beleuchtung von Fluren oder von der Fassadenebene weit entfernter Oberflächen.

Das Sicherheitsglas weist die gleichen spektrofotometrischen Eigenschaften wie das Grundprodukt, bei der gleichen Dicke, auf, bevor es der Wärmebehandlung unterzogen wird (ausgenommen bestimmter Glasarten mit Spezialbeschichtung, als “T” oder “II” gekennzeichnet)

Erhöhter Widerstand gegenüber mechanischen Belastungen

das Sicherheitsglas gewährleistet einen 4-mal höheren Erschütterungs- und -Biegewiderstand als das im Ofen wiedergehärtete Glas mit der gleichen Dicke

Vorhangwände

die Paneele aus Sicherheitsglas, die innerhalb der Dämmverglasungselemente (IG) eingebaut und mittels Metallelementen verlegt werden, ermöglichen das Errichten weitläufiger Verglasungsoberflächen, dadurch den Flächenabdruck der Tragstrukturen verringernd

Kennzeichnung

Das Sicherheitsglas gemäß der Norm SR EN 12150-1 wird dauerhaft gekennzeichnet. Die Kennzeichnung bietet folgende Auskünfte:

• Name oder Handelsmarke des Herstellers;

• Nummer der europäischen Norm: EN 12150;

Das Sicherheitsglas kann sein

 • sandgestrahlt oder säuremattiert (die höchstzulässige Spannung kann dabei von derjenigen des unbehandelten Produkts abweichen);
 • gebohrt und/oder ausgeschnitten (die Arbeitsverfahren werden vorherig der Sicherheitsbehandlung durchgeführt);
 • beschichtet, mit einer Anbringung einer Sonnenabschattung, mit niedrigem Emissionsvermögen oder mit der Ablagerung einer Selbstreinigungsschicht;
 • schichtweise angeordnet;
 • innerhalb von Dämmverglasungen zusammengebaut;
 • emailliert;
 • siebgedruckt.
Sticla Securizata

Heat - Soak Test

Um die Gefahr des Spontanzerbrechens des wärmegehärteten Glases, aufgrund des Vorhandenseins im kritischen Wertebereich von Einschlüssen des Nickelsulfats (NiS) im Glas zu mindern, wird hierzu eine zusätzliche, “Heat-Soak Test” (EN 14179) genannte Wärmebehandlung empfohlen.

Angesichts dessen, dass sie zerstörend ist, beseitigt diese den größten Anteil vom risikoanfälligen Glas, ohne allerdings diesen, unter den Bedingungen des jetzig vorhandenen technischen Stands, bei dem Prozentsatz von 100% zu entfernen.

Die Gefahr des Spontanzerbrechens ist allerdings eine dadurch wesentlich verringerte. Diese Behandlung ist in den sämtlichen Fällen ratsam, in denen die Standsicherheit des Baugewerks, das Fortbestehen des Gebäudeabschlusses oder der Volumenabdeckung und die Benutzersicherheit durchs Zerbrechen einer Sicherheitsscheibe gefährdet werden können.

TDC Glass kann jegliche Glasart wärmeabsichern, vom durchsichtigen Floatglas und bis hin zu den neusten Typen des beschichteten Floatglas und des Zierglas mit unterschiedlichen Dicken, die von 4 bis zu 12 mm reichen.

Grenzabmessungen