IG TDC Glass

Element de vitraj izolant conform grupului de standard SR EN 1279-1-6 pentru toate sistemele de tâmplărie pentru uşi şi ferestre destinate reşedinţelor personale, hotelurilor, sediilor de birouri, ferestrelor, faţadelor continue, pereţilor cortină, vitrajelor interioare şi exterioare.

Elementul de vitraj izolant IG TDC Glass este o combinaţie construită cu cel puţin două panouri de sticlă,  între care se află o cavitate umplută cu aer deshidratat sau gaz inert, închisă ermetic pe contur. Panourile de sticlă sunt unite prin baghete distanţier, umplute cu agent deshidratant (desicant) şi sigilate în două faze: cu butil (sigilare primară) şi poliuretan sau silicon (sigilare secundară).

Funcţia principală a elementului de vitraj izolant este de reducere a pierderilor de căldură şi implicit de economisire a energiei, fapt care, a condus la denumirea populară de „geam termopan”. Prin adăugare la elementul de vitraj izolant, panouri de sticlă cu straturi color, reflective şi LowE, pot fi obţinute mai multe funcţii: izolare termică îmbunătăţită, controlul solar, izolare fonică, securitate, siguranţă, decorare etc.

Elementul de vitaj izolant IG TDC Glass este alcătuit din următoarele elemente:

 • panouri de sticlă care pot fi în număr de două sau trei;
 • bagheta distanţier care determină grosimea cavităţii dintre panourile de sticlă şi poate fi asamblată cu colţare sau poate fi îndoibilă;
 • compoziție din oţel sau aluminiu;
 • compoziție din materiale care au proprietăţi sporite termoizolante şi anticondens- “warm-edge”;
 • cavitate umplută cu aer sau gaz (argon) între cele 2 sau 3 panouri de sticlă.

Sigilarea primară

se execută cu butil şi se poziţionează pe perimetrul elementului de vitraj izolant, între bagheta distanţier şi panourile de sticlă. În cazul anumitor sticle peliculizate, este obligatorie polizarea peliculei, în zona în care se face sigilarea primară şi sigilarea secundară.

Sigilarea secundară

se realizează în funcţie de aplicaţie, cu poliuretan sau silicon şi rolul acesteia este de a închide etanş conturul vitrajului izolant, asigurând o asamblare mecanică stabilă.

Agentul deshidratant (sita moleculară) este introdus în bagheta distanţier, având rolul de a absorbi umiditatea din interiorul cavităţii elementului de vitraj izolant.

Feţele panourilor de sticlă ale elementului de vitraj izolant sunt în general numerotate de la #1 la #6, dinspre exterior spre interior.

Vitraj Izolant
Geam Sticla Securizata

Producem şi comercializăm următoarele produse din gama IG TDC Glass:

 • elemente de vitraje izolante, în conformitate cu grupul de referenţiale SR EN 1279 -sticlă pentru construcţii;
 • elemente de vitraje izolante;
 • vitraje izolante cu protecţie termică mărită;
 • vitraje izolante cu izolaţie acustică sporită;
 • cavitate umplută cu aer sau gaz (argon) între cele 2 sau 3 panouri de sticlă.
 • vitraje izolante cu uşoară întreţinere;
 • vitraje izolante cu nivel înalt de transmisie luminoasă;
 • vitraje izolante cu protecţie solară şi aport sporit de lumină naturală;
 • vitraje izolante cu control solar;
 • vitraje izolante pentru pereţi cortină şi luminatoare;
 • vitraje izolante cu jaluzele incorporate.

IG TDC Glass

Il vetro isolante secondo al gruppo di normativi SR EN 1279-1-6 per tutti i sistemi di carpenteria per porte e finestre per residenze personali, alberghi, uffici, finestre, facciate continue, vetrate interne ed esterne.

Il vetro isolante IG TDC Glass è una combinazione costruita con almeno due pannelli di vetro, tra cui si trova una cavità riempita con aria essicante oppure gas inerte, chiusa ermeticamente sul contorno. I pannelli in vetro sono uniti con distanziatori di tipo bacchetta, riempiti con agente disidratato (essiccante) e sigillati in tue tappe: con butile (sigillatura primaria) e poliuretano oppure silicone (sigillatura secondaria).

La funzione principale del vetro isolante è di ridurre le perdite di calore e implicitamente di risparmiare energia, pertanto è chiamato „doppio vetro”. Aggiungendo al vetro isolante pannelli di vetro a strati colorati, riflettenti e   LowE, si possono ottenere vari funzioni: alto isolamento termico, controllo solare, isolamento fonico, sicurezza, decorazione etc.

Il vetro isolante IG TDC Glass è composto dai seguenti elementi:

 • due oppure tre pannelli di vetro;
 • baghetta distanziatrice che determina lo spessore della cavità tra i pannelli di vetro e può essere assemblata con angoli o piegata;
 • composizioni di acciaio oppure alluminio;
 • composizioni di materiali con proprietà elevatetermoisolanti e anticondensa -“warm-edge”;
 • cavità riempita con aria oppure gas (argon) t;
 • ra i 2 oppure 3 pannelli di vetro.

Sigillatura primaria

Con butile, posizionata lungo il perimetro del vetro isolante, tra la bacchetta distanziatrice e i pannelli di vetro. Nel caso di vetri rivestiti, è obbligatorio lucidare la pellicola dove si farà la sigillatura primaria e la sigillatura secondaria.

Sigillatura secondaria

Dipende dall’applicazione, con poliuretano oppure silicone e il suo ruolo è di chiudere ermeticamente il contorno del vetro isolante, assicurando un assemblaggio meccanico stabile.
L’agente essiccante (setaccio molecolare) è inserito nella bacchetta distanziatrice, il suo ruolo è di assorbire l’umidità all’interno della cavità del vetro isolante.
Le facce dei pannelli di vetro del vetro isolante sono generalmente numerati da #1 a #6, dall’esterno all’interno.

Agentul deshidratant (sita moleculară) este introdus în bagheta distanţier, având rolul de a absorbi umiditatea din interiorul cavităţii elementului de vitraj izolant.

Feţele panourilor de sticlă ale elementului de vitraj izolant sunt în general numerotate de la #1 la #6, dinspre exterior spre interior.

Sticla Securizata
Geam Sticla Securizata

Produciamo e vendiamo i seguenti prodotti dalla gamma IG TDC Glass:

 • elementi di vetri isolanti secondo al gruppo di referenziali SR EN 1279 –vetro per edilizia;
 • vetrate isolanti;
 • vetrate isolanti ad alta protezione termica;
 • vetrate isolantiad alto isolamento acustico;
 • cavità riempita con aria oppure gas (argon) tra i 2 oppure 3 pannelli di vetro.
 • vetrate isolanti a bassa manutenzione;
 • vetrate isolanti ad alto livello di trasmissione luminosa;
 • vetrate isolanti a protezione solare ed apporto alto di luce naturale;
 • vetrate isolanti a controllo solare;
 • vetrate isolanti per cortina muraria e lanterna;
 • vetrate isolanti a tende incorporate.

IG TDC Glass

Dämmendes Glaselement gemäß der Standardgruppe SR EN 1279-1-6 bei sämtlichen Zimmereisystemen für Türen und Fenster geeignet für Privatwohnungen, Hotels, Bürogebäuden, Fenstern, durchgehenden Fassaden, Vorhangwänden, Innen- und -Außenverglasungen.

Das dämmende Glaselement IG TDC Glass ist eine Mischkonstruktion mit mindestens zwei Glaspaneelen, zwischen denen ein mit entwässerter Luft oder mit Edelgas gefüllter Hohlraum besteht, entlang des Umrisses luftundurchlässig abgeschlossen. Die Glaspaneele sind mittels Abstandsleisten zueinander verbunden, befüllt mit Entwässerungsmittel (Trockenmittel) und innerhalb von zwei Phasen versiegelt: mit Butyl (Primärversiegelung) und mit Polyurethan oder Silikon (Sekundärversiegelung).

Die Hauptfunktion des dämmenden Glaselements ist die Minderung der Wärmeverluste und dadurch einschließlich auch der Energieeinsparung, Tatsache die zur umgangssprachlichen Bezeichnung hiervon als „Mehrscheibenisolierverglasung”. Durch die Hinzufügung des dämmenden Glaselements, der Glaspaneele mit Farbschichten, reflektierend und LowE, können dadurch mehrere Funktionen erzielt werden: verbesserte Wärmedämmung, Sonnenabschattung, Schalldämmung, Sicherheit, Schutz, Dekoration usw.

Das dämmende Glaselement IG TDC Glass wird zusammengestellt aus den folgenden Unterbauteilen:

 • Glaspaneele die in einer Anzahl von jeweils zwei oder drei vorhanden sein können;
 • Abstandsleisten, welche die Dicke des Hohlraums zwischen den Glaspaneelen bestimmen und die mit Eckstücken zusammengebaut werden oder die biegbar sein können;
 • Stahl- oder -Aluminiumlegierung;
 • Gemisch aus Materialien, die erhöhte Wärmedämmungs- und -kondensathemmende Eigenschaften - “warm-edge”;
 • mit Luft oder mit Gas (Argon) befüllter Hohlraum zwischen den 2 oder 3 Glaspaneelen.

Primärversiegelung

wird mit Butyl durchgeführt und im Umriss der Dämmverglasung, zwischen der Abstandsleiste und den Glaspaneelen positioniert. Im Fall bestimmter Schichtverglasungen ist das Polieren des Beschichtungsfilms erforderlich, in dem Bereich in dem die Primärversiegelung und die Sekundärversiegelung.

Sekundärversiegelung

erfolgt abhängig von der Auftragung, mit Polyurethan oder Silikon und ihre Aufgabe besteht darin, den Umriss der Dämmverglasung dicht abzuschließen, dadurch einen mechanisch standfesten Zusammenbau sicherstellend.
Das Trockenmittel (Molekularsieb) wird innerhalb der Abstandsleiste eingeführt, dadurch die Funktion erfüllend die Feuchtigkeit innerhalb des Hohlraums des dämmenden Glaselements aufzunehmen.
Die Vorderseiten des dämmenden Glaselements werden im Allgemeinen von la #1 bis zu #6, vom Äußeren bis zum Inneren durchnummeriert.
Schita
Geam Sticla Securizata

Wir fertigen und vermarkten die folgenden Erzeugnisse aus der IG TDC Glass-Produktpalette:

 • dämmende Glaselemente, in Übereinstimmung mit der Bezugsstandardgruppe SR EN 1279 -Glas fürs Baugewerbe;
 • Bauteile der Dämmverglasung;
 • Dämmverglasungen mit erhöhtem Wärmeschutz;
 • Dämmverglasungen mit erhöhtem Schallschutz;
 • mit Luft oder Gas (Argon) befüllter Hohlraum zwischen den 2 oder 3 Glaspaneelen;
 • Dämmverglasungen mit Leichtwartung;
 • Dämmverglasungen mit einem erhöhten Wert der Lichtübertragung;
 • Dämmverglasungen mit Sonnenschutz und erhöhter Zufuhr des natürlichen Lichts;
 • Dämmverglasungen mit Sonnenabschattung;
 • Dämmverglasungen für Vorhangwände und Leuchtbauten;
 • Dämmverglasungen mit eingebauten Jalousien.